Selecteer een pagina
Bijzondere Voorwaarden CC-Vision Artikel 1 Algemeen                                                                                                                                                                                                               1.1 Op alle leveringen van CrossConnected Vision zijn van toepassing de bepalingen van de Nederland ICT Voorwaarden (ook wel Algemene Voorwaarden te noemen). Deze kunt u per e-mail opvragen via helpdesk@cc-vision.nl en tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. De Klant/Opdrachtgever verklaart een exemplaar hiervan te hebben ingezien en dat toegang hiertoe is verleend. Indien en voor zover deze Bijzondere Voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen in deze Bijzondere Voorwaarden is vermeld. Deze Bijzondere Voorwaarden zijn vooral van toepassing op B2B ICT Beheer overeenkomsten. Artikel 2 Looptijd                                                                                                                                                                                                                   2.1 De overeenkomst vangt aan op de aangegeven ingangsdatum en geldt voor de duur van 1 jaar. Opzegging is uitsluitend mogelijk tegen het einde van de contractduur en door schriftelijke opzegging minstens 60 dagen voor het einde van de contractduur. Bij gebreke van opzegging wordt de contractduur automatisch verlengd voor een periode van wederom 1 jaar. 2.2 Indien er sprake is van ongebruikte arbeidsuren dan worden deze niet overgeheveld naar het volgende kwartaal/jaar en/of opvolgende maand. Ongebruikte uren komen dus periodiek te vervallen Artikel 3 Reikwijdte werkzaamheden                                                                                                                                                                       3.1 Deze overeenkomst behelst werkzaamheden inzake ICT-beheer voor Opdrachtgever. De werkzaamheden omvatten, tot het maximum van de overeengekomen werkplekken, aantal gebruikers en/of uren aan tijdsbesteding, het volgende: – beheer en onderhoud op afstand (off-site) van de infrastructuur van de Opdrachtgever; – beheer en onderhoud op locatie (on-site) van de infrastructuur van de Opdrachtgever; – beheer en onderhoud op het datacenter (off-site) van de Opdrachtnemer; 3.2 De werkzaamheden omvatten, behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen, NIET de volgende werkzaamheden (niet-limitatieve opsomming): – gebruikersondersteuning buiten de overeengekomen infrastructuur om of opleiding(en); – migratie en/of conversiewerkzaamheden bij beëindiging van de overeenkomst; – standaardiseren van herstelprocedures; – reparatie, upgrade of vervanging van hardware en/of software (buiten de reguliere updates om); Deze bovenstaande werkzaamheden, genoemd in punt 3.2, kunnen uiteraard wel buiten de ICT-Beheer overeenkomst om worden afgenomen door de Opdrachtgever en worden dus per geval apart gefactureerd door de Opdrachtnemer. Dit valt dan onder “overige werkzaamheden”. Artikel 4 Tariefstructuur                                                                                                                                                                                                           4.1 Overige werkzaamheden worden verricht op nacalculatie en tegen het uurtarief dat is vermeld op uw overeenkomst en in beginsel na overleg met de Opdrachtgever, tenzij de werkzaamheden vanwege de aard en spoedeisendheid noodzakelijk zijn. 4.2 Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief B.T.W. De Opdrachtgever dient facturen volledig en inclusief B.T.W. binnen de afgesproken betaaltermijn te betalen aan de Opdrachtnemer. Artikel 5 Beschikbaarheid                                                                                                                                                                                                  5.1 De omschreven werkzaamheden vinden plaats, buiten nader omschreven respons- en hersteltijden en feestdagen, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. 5.2 Opdrachtnemer reageert standaard direct, doch uiterlijk binnen 24 uur, op de storingsmelding en geeft zodra dit mogelijk is een inschatting van de herstelprocedure en -duur. Afgegeven inschattingen kunnen altijd afhankelijk zijn van onzekere omstandigheden en zijn onderhevig aan optredende veranderingen. 5.3 Storingen kunnen een oorzaak hebben in omstandigheden zoals technische problemen of fouten in de hardware of de software die wordt gebruikt, de belasting van het systeem, de interoperabiliteit van software onderling, de (openbare) internetverbindingen, de bereikbaarheid van extern gehoste applicaties en gebruikershandelingen. Opdrachtnemer streeft ernaar om de oorzaak of oorzaken van een storing zo spoedig als nodig op te sporen en te verhelpen. De hersteltijd is afhankelijk van de oorzaak of aard van de storing. Artikel 6 Randvoorwaarden en overleg                                                                                                                                                                6.1 De dienstverlening door Opdrachtnemer vergt ook de inzet van Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in overleg zorgdragen voor: – adequate bescherming tegen oneigenlijk gebruik en niet-geautoriseerde toegang van haar infrastructuur; – tijdige vervanging van en het inplannen van onderhoudsmomenten voor hardware en software; – het regelmatig maken van volledige back-ups van het systeem met inbegrip van data en mutaties en het bewaren hiervan in een veilige omgeving; – tijdige melding van fouten, onregelmatigheden of (ver)storingen; – adequate bescherming van privacy- gevoelige en (persoons)gegevens; 6.2 Noodzakelijk geachte inspectie, afstelling, securitypatches, performance monitoring van besturings-software en serversoftware, en reiniging van de apparatuur zullen periodiek worden besproken en ingepland. Artikel 7 Procedures                                                                                                                                                                                                     7.1 Storingsmeldingen of andere verzoeken dienen naast een eventuele telefonische melding, ook altijd schriftelijk per e-mail plaats te vinden. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat hij/zij dit zelfstandig kan doen per e-mail. Het volgende dient bij een melding van een storing/verzoek te worden vermeld: – naam en telefoonnummer afzender/melder ten behoeve van het afmelden van de storing; – meldingsnummer/ticketnummer/casenummer indien deze reeds bekend is bij de Opdrachtgever; – een duidelijke omschrijving van de storing en de wijze waarop en de momenten waarop deze zich openbaart; – een indicatie van de door Opdrachtgever ingeschatte urgentie; 7.2 De contacten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever verlopen via de aangewezen contactpersoon van de Opdrachtgever. Meldingen dienen uitsluitend plaats te vinden via het e-mailadres van Opdrachtnemer helpdesk@cc-vision.nl. 7.3 Indien herstel van de gerapporteerde storing langer dan 24 uur in beslag neemt, wordt de melder hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien wenselijk, wordt iedere werkdag gerapporteerd over de voortgang. 7.4 Indien de gerapporteerde storing een andere oorsprong heeft dan waar Opdrachtnemer redelijkerwijs invloed op kan uitoefenen, dan wel buiten het kader van deze overeenkomst valt, wordt de melder hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Uitvoering van werkzaamheden betrekking hebbende op deze storing worden uitsluitend na akkoord van de melder ten uitvoer gebracht. 7.5 Afmelding van de storing of overige verrichte werkzaamheden geschiedt standaard per e-mail nadat de werkzaamheden zijn afgerond. 7.6 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang inlichten over periodieke werkzaamheden welke gedurende de uitvoering van invloed kunnen zijn op het serviceniveau. Opdrachtgever is dan gerechtigd uitstel van uitvoering van de werkzaamheden te verzoeken. In het geval dat een dergelijk verzoek tot uitstel voortduurt en van invloed is op het serviceniveau dan is dit voor risico van Opdrachtgever. Artikel 8 Hard- en Software                                                                                                                                                                                          8.1 Hard- en software dient in goede en werkende conditie te zijn volgens de systeemspecificaties zoals besproken en vastgelegd bij aanvang van de overeenkomst. Daarnaast dient ook de apparatuur en/of software te voldoen aan de minimale eisen van de Opdrachtnemer. 8.2 Indien binnen de eerste 60 dagen na aanvang van de overeenkomst blijkt dat de apparatuur en/of software van de Opdrachtgever niet voldoet aan de afgesproken beginsituatie dan behoudt de Opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen om dit te herstellen. 8.3 De Opdrachtnemer is als enige ICT-beheerder toegestaan tot het reviseren, onderhouden, installeren en/of herstellen van de apparatuur, hard- en/of software binnen de ICT Infrastructuur van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient schriftelijk tijdig aan te geven te willen overleggen indien er delen van de ICT Infrastructuur bij andere partijen worden ondergebracht.
Chat openen
1
Hallo, kunnen wij u ergens mee helpen? Klik op de verzendknop om een WhatsApp bericht te versturen.